Tietosuoja

Toimintatukien hakijarekisterin tietosuoja (päivitetty 31.12.2018)
Rekisterinpitäjä
Lauttasaaren säätiö – Drumsöstiftelsen sr
lauttasaaren.saatio@elisanet.fi
c/o Juha Petäjä
Taivaanvuohentie 14 C 21
00200 HELSINKI
Rekisterin nimi
Toimintatukien hakijoiden yhteyshenkilöiden rekisteri
Rekisteröidyt
Lauttasaaren säätiöltä toimintatukea hakeneiden yhteisöjen hakemuksissa ilmoitetut yhteys- ja muut luonnolliset henkilöt
Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietoja pitäessään yhteyttä tuen hakijoiden kanssa sekä muutoin tukihakemuksia käsitellessään.
Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteröidyistä tallennetaan seuraavat tiedot:
– nimi
– yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
– yhteisö, jota rekisteröity edustaa
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään yhteisöjen tukihakemuksista, joissa tiedot on ilmoitettu.
Tietojen luovutus ja siirtäminen
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolelle.
Tietojen suojaus
Sähköisesti vastaanotetut tiedot tallennetaan salasanoin suojatulle tietokoneelle. Paperimuodossa olevat tiedot säilytetään erillisessä kansiossa, jota säilytetään lukitussa tilassa.
Tietoihin on pääsy ainoastaan nimetyillä rekisterinpitäjän toimihenkilöillä.
Tietojen käsittelyn kesto
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään avustuksen hakemisvuosi sekä kaksi (2) vuotta tämän jälkeen.
Tietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan nimetyt rekisterinpitäjän toimihenkilöt. Tietojenkäsittelyssä ei käytetä kolmansia tahoja.
Rekisteröityjen oikeudet
Rekiströidyllä on omien tietojensa osalta seuraavat oikeudet:
Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot.
Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Rekiströidyn tulee esittää oikeuttaan koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti.
Rekisterinpitäjä toteuttaa pyynnön kohtuullisessa ajassa ellei rekisterinpitäjällä ole lakisääteistä oikeutta taikka velvollisuutta olla toteuttamatta pyyntöä.
Yhteydenotot
Mahdolliset yheydenotot tulee osoittaa kohdassa ”Rekisterinpitäjä” mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.